دوشنبه 1399/11/27 - 08:13 kermanshah-admin

سفر رییس سازمان بسیچ سازندگی کشور به شهرستان سرپل ذهاب

سردار زهرایی رییس سازمان بسیچ سازندگی کل کشور طی سفر یکروزه به شهرستان سرپل ذهاب از قرارگاه شهید متوسلیان روستای سرباغ گلین بازدید بعمل آورد.