سه شنبه 1399/06/25 - 13:21 kermanshah-admin

جایی که امید نیست، بسیج سازندگی هست

آبرسانی به روستای سماق ورمزان بخش بیلوار با جمعیت بیش از ۱۱۰۰ نفر