گزارش تصويري اردوي جهادي گروه شهيد بهرام ولد بيگي در روستاهاي محروم پاوه
عكس : ع خ
1396/05/23
با همت گروه جهادي شهيد بهرام ولدبيگي عشاير نشينان بخش باينگان .روستاهاي ميگوره.هاني سليمان.تبرگزين ويزيت رايگان و توزيع داروي رايگان برگزار شد و كلاس هاي اقتصاد مقاومتي و اشتغال زايي در روستاهاي نسمه از توابع بخش مركزي و نروي از توابع بخش نوسود نيز برگزار گرديد سلام .ويزيت و داروي رايگان در روستاهاي عشاير نشين بخش باينگان .روستاهاي ميگوره.هاني سليمان.تبرگزين. و كلاس هاي اقتصاد مقاومتي و اشتغال زايي در روستاهاي نسمه از توابع بخش مركزي و نروي از توابع بخش نوسود