كارگاه توليد نانهاي حجيم و نيمه حجيم تحت حمايت بسيج سازندگي كرمانشاه
عكس : فرزاد آقابابايي
1396/02/31
محسن نوائي كارآفرين كرمانشاهي با دريافت 30 ميليون تومان تسهيلات اقتصاد مقاومتي در يك كارگاه 160 متري بصورت سه شيفت و با 13 نفر اشتغالزايي مستقيم مشغول فعاليت مي باشد