اجراي پروژه بيابان زدايي در سطح 50 هكتار در شهرستان اهواز توسط سازمان بسيج سازندگي كرمانشاه
عكس : ع خ
1396/01/23