خبر
پاپوش هاي از جنس اميد/آنجايي كه عشق و هنر باهم يكي مي شوندبسيج سازندگي علاوه بر پرداخت تسهيلات مكان رايگان نيز در اختيارم گذاشتاقتصادمقاومتي بستري مهم براي اشتغالزايي و رونق توليدات داخلي است / نقش مهم مزارع پرورش ماهي در توليد و اشتغالمسئول گروه جهادي شهيد احمدي روشن: حضور در جبهه محرومت زدايي راهكار مقابله با جنگ نرم استاقتصادمقاومتي زمينه فعاليت جوانان را فراهم مي كند / نقش بسيج سازندگي درحمايت از طرحهاي اقتصاد مقاومتياعطاي 2 هزار 600 ميليارد تومان تسهيلات به فعالان اقتصاد مقاومتي / بسيج سازندگي امتداد مردمي همه دستگاه هاي دولتي استجلسه ستاد پشتيباني اردوهاي هجرت و جهادي استان برگزار شد .مسئول گروه جهادي شهيد غفاري: در اردوهاي جهادي مشق مديريت جهادي مي كنيماولين جلسه ستاد پشتيباني طرح هجرت 3 شهرستان اسلام آباد غربحافظ كل قرآن كريم: جهاد، لباس تقوا، زره محكم و سپر مطمئن الهي است / ترويج سبك زندگي قرآني از اهداف اردوهاي جهادي در مناطق محروم است
چهارشنبه  07 تير 1396 
  پاپوش هاي از جنس اميد/آنجايي كه عشق و هنر باهم يكي مي شوند
  بسيج سازندگي علاوه بر پرداخت تسهيلات مكان رايگان نيز در اختيارم گذاشت
  اقتصادمقاومتي بستري مهم براي اشتغالزايي و رونق توليدات داخلي است / نقش مهم مزارع ...
  مسئول گروه جهادي شهيد احمدي روشن: حضور در جبهه محرومت زدايي راهكار مقابله با جنگ ...
  محروميت زدايي
  به همت بسيج سازندگي و استانداري كرمانشاه
  طعم شيرين آب به هفت روستاي سرفيروزآباد رسيد
  عطش پنج ساله بي آبي با همت بسيج سازندگي و استانداري فروكش كرد
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان