شنبه 1399/09/08 - 09:06

بسیج سازندگی کرمانشاه پس از اعلام خبر کاهش مراجعه به مراکز اهدای خون، با تشکیل پویشی به یاری بیماران شتافتند.